Obchodní podmínky

 Nejsem plátce DPH

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Josef Kedroníček se sídlem Břestek , Břestek 61 , PSČ 68708, IČ 74757571

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy mezi společností 100MEGA Distribution s.r.o. (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující).

2. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními českého občanského zákoníku, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

3. Prodávající prohlašuje, že při uvádění zboží na trh plní povinnosti vyplývající mu ze zák. č. 22/1997 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na výrobky, přičemž Prohlášení o shodě ve smyslu ust. § 13 tohoto zákona je k dispozici u výrobců.

4. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších subjektů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

5. Kupujícímu nevznikají autorská práva k dodávaným softwarovým produktům, není rovněž oprávněn do nich zasahovat, kopírovat je či je jinak upravovat a přetvářet.

6. prodejní portál společnosti Josef Kedroníček je dostupný na adrese www.carnage.cz. Každý kupující při registraci do evidence zákazníků obdrží od prodávajícího login na e-mail, který uvede v přihlášce k registraci jako kontaktní s tím, že se zavazuje držet jemu přidělené heslo v tajnosti, aby nedošlo k jeho zneužití a heslo zpřístupnit pouze osobám, které za něj mohou ze zákona jednat. Nebyl-li mu login přidělen, zapomněl-li je apod., obrátí se s žádostí o nápravu na svého obchodníka – tj. kontaktní osobu prodávajícího, který zajistí přidělení a odeslání loginu kupujícímu.

 

II. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Každá jednotlivá objednávka kupujícího musí obsahovat alespoň: - obchodní firmu kupujícího vč. sídla a osoby oprávněné za firmu jednat - číselné označení zboží podle druhu, uvedené v ceníku prodávajícího, event. jinou přesnou identifikaci objednávaného zboží a cenu, množství zboží a místo plnění.

2. Prodávající na základě řádné objednávky kupujícího vydá potvrzení o jejím přijetí, v němž potvrdí druh zboží, jeho předpokládanou cenu a množství. V případě, že prodávající potvrdí přijetí objednávky pouze na část zboží uvedené v objednávce, je smlouva uzavřena pouze na potvrzené zboží. Kupující není oprávněn takovéto částečné přijetí objednávky odmítnout.

3. Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně a včas ve sjednaném místě plnění, povinností kupujícího je objednané zboží převzít a řádně a včas zaplatit. Doba plnění je sjednána ve prospěch prodávajícího, který ji může měnit. Změnu doby plnění prodávající kupujícímu oznamuje pomocí prodejního portálu a to změnou data v kolonce nedodáno, v sekci „nedodané zboží“ s tím, že k udané hodnotě je třeba přičíst lhůtu dle čl. III. Při změně doby plnění není kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.Práva a povinnosti stran související s rozdílem v jakosti, množství, dohodnutých parametrech, popř. jiných vlastnostech, jsou zpracovány v platném Reklamačním řádu prodávajícího.

5. Uzavřením kupní smlouvy na zboží mezi stranami a následným fyzickým převzetím zboží dává kupující najevo svůj souhlas s Reklamačním řádem prodávajícího.

6. Prodávající je povinen a současně oprávněn dodat zboží v požadovaném, resp. objednaném množství a kvalitě. Kupující je povinen dodané zboží, je-li dodán objednaný druh, množství a kvalita, převzít.

7. Prodávající není povinen s kupujícím uzavírat další kupní smlouvy zejm. v případě, že bude mít za kupujícím jakoukoliv splatnou pohledávku po lhůtě splatnosti. O dobu, kdy je prodávající oprávněn neuzavřít s kupujícím kupní smlouvy se prodlužuje dodací lhůta na zboží, ohledně něhož již byla kupní smlouva uzavřena. Není-li mezi účastníky sjednáno jinak, prodávající se nijak nezavazuje k povinnosti uzavírat s kupujícím kupní smlouvy.

8. Pokud nebude vyzvednuto předem nezaplacené zboží se specifikací "osobní odběr" do 5-ti dnů od vystavení faktury, je prodávající oprávněn odstoupit od takové dodávky zboží, a to bez jakéhokoliv upozornění kupujícího.

 

III. Distribuce zboží a způsoby jeho převzetí

1. Kupující je oprávněn zboží odebrat v sídle, skladu nebo provozovně prodávajícího nebo je oprávněn si nechat zaslat zboží do místa určení. Prodávající je povinen expedovat dodávku maximálně do 2 pracovních dnů, od okamžiku splnění následujících podmínek: a) obdržení zboží prodávajícím od jeho dodavatelů a b) uhrazení vyfakturované kupní ceny či zálohy na kupní cenu ve stanovené výši kupujícím. V případě, že kupující má nárok na odběr zboží na fakturu se splatností podmínka b) dle předchozí věty se neuplatní, a to za předpokladu, že v době vyskladnění není kupní cena za zboží dle jiných smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím po lhůtě splatnosti.

2. Místem plnění je sídlo, sklad, nebo provozovna prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Ke splnění závazku prodávajícího dodat zboží dochází při osobním odběru kupujícím převzetím zboží kupujícím, jinak předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě ze strany prodávajícího. Tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží.

3. Převzetí zboží potvrzuje na dodacím listu nebo jiném obdobném dokladu za kupujícího osoba, která uvede alespoň tyto údaje:
- jméno a příjmení uvedené hůlkovým písmem,
- podpis.

Kupující se zavazuje, že zajistí, aby zboží převzala a dodací list potvrdila pouze osoba, která je k takovémuto úkonu oprávněna.

4. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody a převzít. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možné zjistit při vynaložení odborné péče. V případě odmítnutí řádně dodaného zboží, je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodávajícího související s daným obchodní případem, jakož i prodávajícímu vzniklou škodu. Návod jak postupovat při nahlášení škody najdete v sekci informace, článek převzetí zásilky.

5. V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce, je kupující povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listě. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal (tzn. u balíkových zásilek kartonová krabice, u paletových zásilek strečová folie) nebo originální jedinečná páska či u paletových zásilek nesouhlasí počet balíků na paletě), je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, případně zboží odmítnout jako celek, následně pak o této skutečnosti bezodkladně informovat prodávajícího.

Nebylo-li možné zjevné či dopravou způsobené vady zboží dodaného prostřednictvím dopravce zjistit při vynaložení odborné péče při převzetí zboží, je kupující povinen dopravci nahlásit tyto vady na převzatém zboží nejpozději do tří pracovních dnů od jeho doručení. O této skutečnosti je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího.

V případě, že kupující neobdrží zásilku od prodávajícího do 14 dnů od odeslání zásilky prodávajícím kupujícímu, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději 15. den po odeslání zásilky prodávajícím kupujícímu. Den odeslání zásilky prodávajícím kupujícímu lze zjistit po přihlášení do prodejního portálu v sekci „expedice“. V případě, že kupující při osobním odběru obdrží zboží, které je v okamžiku převzetí mechanicky či jinak viditelně poškozeno, či není ve shodě s údaji na dodacím listě či připojené dokumentaci, je povinen tuto skutečnost ihned oznámit průkazným způsobem vedoucímu skladu nebo servisu prodávajícího.

Pokud kupující neoznámí vady zboží zjistitelné při prohlídce ve lhůtách uvedených výše, je dodávka považovaná za kompletní a bez vady. Tímto není dotčeno právo na reklamaci vadných a nefunkčních dílů a součástek dle Reklamačního řádu.

6. Jestliže kupující požádá prodávajícího o zadržení dohodnuté zásilky a o její uskladnění, zavazuje se uhradit prodávajícímu náklady spojené se skladováním zboží.

 

IV. Obaly a balení zboží

Zboží musí být baleno obvyklým způsobem, odpovídajícím dohodnutým nebo zvoleným podmínkám dodání zboží tak, aby zboží bylo chráněno před poškozením a zničením po celou dobu přepravy zboží, při zachování odpovídající odborné péče pracovníků prodávajícího, popř. dopravce.

 

V. Cena za zboží

1. Cena zboží je stanovena dohodou stran. Cena zboží se řídí ceníkem, není-li stanoveno jinak. Prodávající si vyhrazuje právo změnit stanovenou cenu zboží i v průběhu doby platnosti ceníku. Cenu zboží odlišnou od ceny stanovené v ceníku si strany mohou dohodnout formou objednávky potvrzené prodávajícím. Tímto ustanovením není dotčeno právo prodávajícího dle čl. V.7.

2. Cena dopravy je stanovena dle platného ceníku uvedeného na prodejním portále v záložce informace, článek ceníky dopravy.

3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v ceně zboží zahrnuta cena obalu.

4. Ke každé objednávce kromě osobních odběrů může být účtován poplatek za zpracování objednávky a manipulaci. Informace o tomto poplatku se Vám zobrazí při druhém kroku v košíku po výběru dopravy a platby.

5. Prodávající je oprávněn k přiměřené úpravě – zvýšení kupní ceny zboží oproti cenám v ceníku i v průběhu období od doručení objednávky do dne dodání zboží, a to zejména v případě, že v této době dojde ke změně kursu Kč vůči EURO či USD nebo ke změně nákupní ceny zboží ze strany subjektů zásobujících prodávajícího. Na žádost kupujícího je prodávající povinen doložit skutečnosti, které vedly k úpravě kupní ceny.

6. Kupující je oprávněn prodávat zboží, které koupil od prodávajícího, dalším obchodním partnerům svým vlastním jménem. Produkty a služby, které nepocházejí od prodávajícího, nesmí kupující s jeho osobou spojovat.

 

VI. Fakturace, platební podmínky a přechod vlastnictví

1. Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů placení:
a) platbu v hotovosti a platební kartou při nákupu zboží,
b) platbu předem bankovním převodem na účet prodávajícího,
c) platbu na dobírku při doručení zboží,
d) platbu na základě faktury s lhůtou splatnosti vystavené prodávajícím, má-li kupující na takovýto způsob úhrady dle dalších ujednání nárok.

2. Cena zboží je hrazena na základě faktury vystavené prodávajícím. Prodávající je povinen vystavit fakturu bez zbytečného odkladu. Lhůta splatnosti faktury je dána dnem splatnosti na faktuře.

3. Dobropisy prodávající vystavuje jen za níže uvedených podmínek:
a) jedná-li se o reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží
b) nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou,
c) v případě, že se jedná o storno správně dodaného zboží, platí bod III.4 věty druhé těchto VOP.

Částka za dobropis je buď zaslána na účet nebo je proveden vzájemný zápočet (to v případě, že kupující má u prodávajícího otevřený kredit a odebírá na fakturu).

4. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

 

VII. Smluvní pokuty a sankce

1. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením peněžitého závazku je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

2. Smluvní pokutu je prodávající oprávněn požadovat v případě, že kupující je v prodlení s plněním peněžitého závazku delším než 14 dní. Bude-li kupující v prodlení s plněním peněžitého závazku více jak 14 dní je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu od počátku prodlení. Smluvní pokuta je splatná ihned v okamžiku vzniku nároku prodávajícího ji po kupujícím požadovat.

3. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn kupujícímu smluvní pokutu i úroky z prodlení fakturovat.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní vztahy uzavírané společností Josef Kedroníček ode dne jejich vyhlášení. Pro smluvní vztahy uzavřené před vyhlášením těchto VOP jsou závazné uplynutím jednoho měsíce od jejich vyhlášení. Kupující s tímto výslovně vyslovuje souhlas.

2. Prodávající si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky včetně ceníku dopravy a výše manipulačního poplatku změnit při změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politiky. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí nejméně jeden měsíc předem a to zveřejněním na adrese www.carnage.cz

3. Jestliže kupující s novým zněním VOP, případně ceníku dopravy a výše manipulačního poplatku nebude souhlasit, je oprávněn svůj nesouhlas prodávajícímu písemně oznámit ve lhůtě jednoho měsíce od vyhlášení nového znění. Pokud nedojde k dohodě o znění sporných ustanovení, mají oba účastníci právo vypovědět stávající smlouvy a to v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď došla druhé smluvní straně. Pokud k takovému písemnému oznámení kupujícího nedojde, má se za to, že se změnami souhlasí.

 

PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 23. 4. 2020

 

Scroll